Sadržaji na web portalu nasmomenat.com su zaštićeni autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodaja ili distribuiranje takvog sadržaja je moguće samo uz prethodnu dozvolu portala.

Informacije, softver, proizvodi i opisi usluga, objavljeni na ovim stranicama ili povezanim stranicama, mogu sadržavati netačne informacije ili biti pogrešno napisane, te izričito odbacujemo bilo kakvu odgovornost za njih.

Ne garantujemo niti izjavljujemo da je sadržaj ovih stranica potpun ili tačan. Uzimamo sebi za pravo da možemo mijenjati sadržaj stranice u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti o tome.

Posjetioci su saglasni da nećemo biti odgovorni, bilo temeljem obveznog prava, građanske, objektivne ili druge odgovornosti, za bilo kakvu izravnu, kaznenu, posebnu, posljedičnu, sporednu ili neizravnu štetu (uključujući,između ostaloga, izgubljenu dobit, trošak nabavke zamjenske usluge ili izmaklu priliku) nastalu iz upotrebe, ili u vezi s upotrebom stranica ili povezanih stranica, iz kašnjenja ili nemogućnosti upotrebe stranica ili povezanih stranica, čak i u slučaju da smo obaviješteni o mogućnosti nastanka takvih šteta, ne garantujemo stalan, neprekidan i siguran pristup ovim Internet stranicama.

Registracijom za usluge web portala korisnik dobija podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku.

Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem svog korisničkog računa. Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane upotrebom servisa web portala.

Web portal ima za pravo slati promotivne i informativne e-mail i pismene poruke korisnicima koji su se upisali kao registrovani korisnici ili koji su učestvovali u nagradnim igrama na portalu.

Korištenjem ovog portala, korisnik daje izričitu saglasnost da ovaj web portal prikuplja i obrađuje njegove lične podatke za potrebe pružanja i korištenja usluga skladno Zakonu o zaštiti ličnih podataka. Ovaj portal može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korištenja, koje koristi za prikupljanje informacija kojima poboljšava uslugu te dodatno usmjerava i prilagođava svoj sadržaj korisnicima. Korisnik daje izričitu saglasnost da ovaj web portal može koristiti reklamne profile kao i dodane Fotografije korisnika za marketinške svrhe portala.

Sve sadržaje ovog portala koristite na vlastitu odgovornost i ovaj portal ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu njegovim korištenjem. Korisnik će obeštetiti odnosno naknaditi štetu koja nastane ovom portalu i/ili njegovim autorima u vezi sa i/ili iz zahtjeva trećih osoba koje proizlaze ili su u bilo kakvoj vezi s korištenjem Usluge od strane Korisnika. Ovo uključuje i odgovornost i/ili garancije i/ili troškove koji proizađu od bilo kojeg zahtjeva i /ili tužbe i /ili gubitka i/ili štete i /ili parnice i/ili sudske odluke i/ili troškova sudskog ili drugog postupka i/ili troškova zastupanja, bilo koje vrste ili prirode.

Korisnik pristaje na sve dopune i izmjene Uslova korištenja te na njihovu primjenu na njegov odnos s ovim portalom. Ovaj portal zadržava pravo izmjene Uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na ovom web portalu (nasmomenat.com)

Nije dopušteno korisnicima prikupljati ili objaviti lične podatke i informacije od drugih pružatelja usluga ili posjetilaca.

Portal sebi uzima za pravo u slučaju da korisnik ne poštuje pravila, ukidanje autorizacije za korišćenje web portala.

U slučaju registracije, korisnik garantuje da su svi podaci koji se traže od njega ispravni. Promjene ličnih podataka ili podataka firme su obavezne prijaviti portalu, korisnik mora odmah ažurirati ili vlastitim korišćenjem računa ili dodatno uz prijavu portalu u pisanom obliku ili u obliku teksta (e-mail: podrska@nasmomenat.com) napisati zahtjev za mjenjanje informacija.

Materijali i usluge na ovim stranicama mogu biti zastarjeli. Portal nije obvezan ažurirati materijale i usluge na ovim stranicama.

Linkovi na ovim stranicama drugih firmi ili ponuđača usluga (treće strane) su dati samo kao pogodnost za vas.

Ako kliknete na ove linkove, napuštate stranicu nasmomenat.com. Portal nije pregledao sve stranice tih trećih strana i stoga nema kontrolu nad tim stranicama ili nad njihovom sadržaju i ne prihvaća odgovornost za to.
Pristup na web stranicu treće strane putem linka na ovoj web stranici isključivo je u odgovornosti korisnika i korisnik snosi sav rizik.

Otpremanje (upload) slike ili druge datoteke, kao što su na primjer Informativne brošure, korisnik izričito garantuje da ti podaci ne krše prava trećih osoba, i da ne krši zakonske odredbe. Osim toga, davatelj tog sadržaja garantuje da on / ona ima odgovarajuća autorska prava / Portreti i foto prava, te da dozvoljava portalu da ih koristi za reklame kao i da poboljšava uslugu za korisnike.

Korisnici garantuju da sadržaj unešeni ne krši zakon. Portal zadržava pravo bez prethodne najave korisniku u skladu s autorskim pravima različite sadržaje da mjenja, skraćuje ili briše.

Nezakonit ili neprikladni sadržaj treba odmah prijaviti portalu. Nakon toga ćemo razmotriti slucaj i što je brže moguće ga ukloniti. Da biste to učinili, koristite naš kontakt e-mail (podrska@nasmomenat.com). Stalna kontrola i kompletan pregled svih sadržaja (koji se može stalno mjenjati) nije moguć. Odnosno Autori su odgovorni za zakonitost objavljenog sadržaja. Korisnici portala slažu se da sadržaj koriste na vlastitu odgovornost.

Ukoliko korisnik preda oglas, isti će se početi prikazivati na portalu tek nakon uplate za određeni paket, vremenski period započinje tek kada uplata legne na račun i tada počinje odbrojavanje trajanja oglasa. Svaki paket traje jedan mjesec (sem ako korisnik odmah uplati za čitavu godinu). Ugovor se automatski prekida 5 dana po isteku trajanja oglasa. Kada uplata stigne, korisnik dobija obavještenje.

Ako je uplaćen paket na više mjeseci, potrebno je da nas korisnik minimalno 7 dana prije isteka trenutnog mjeseca oglasa, pismenim putem (email-om) obavjesti da ne želi dalju saradnju. Nakon obrade, vratićemo u roku od 14 dana novac (na isti račun sa kog smo dobili uplatu) za uplaćene mjesece koji nisu iskorišteni. Saradnja se prekida uvijek po isteku uplaćenog mjeseca oglasa. U slučaju da nasmomenat.com odobri korisniku specijalnu ponudu, kao na primjer da za paket kupljen na 3 mjeseca korisnik dobija jedan dodatni paket na mjesec dana besplatno, tada ne važi pravilo povrata novca. Korisnik može zahtjevati brisanje svog reklamnog profila, ali bez povrata novca za ne iskorištene oglasne mjesece.

Ako je bilo koja odredba ovih Uslova, u cjelini ili djelomično postala nevažeća, status ostalih odredbi ostaje nepromijenjen ( ostale odredbe i dalje važe). Svi pravni odnosi između nasmomenat.com, njegovih autora i korisnika podliježe zakonu BIH.